KÅSERI FÖR NORRSKENSFLAMMAN 910221

”Alla människor har rätt till ett värdigt liv!”

 

Varje människa  har rätt till ett värdigt liv! Sedan spelar det ingen roll om du går  på hjul,  pinnar eller ben. Varje människa har rätt att få ha vissa saker  för sig själv. Man ska inte behöva automatiskt rabbla sin sjukhistoria för  nyfikna "friska" människor! Förmågan till kiss och bajs och annat vill vi nog behålla  för oss  själva, precis som alla andra människor. Men man måste vara diplomatisk  och lugn  när man besvarar nyfikna frågor, annars blir man betraktad som  stingslig eller som "om-man-tror-att-man-är-något".....

Men det är inte bara att säga att man inte har någon lust att prata om saken. "Och vad är det för fel på dig då?" frågade en väldressad svensk mig, när jag inväntade en  kompis utanför spansk-nordiska föreningen här i Fuengirola.

Det är inget fel på mig, svarade jag, det är bara det att jag inte kan röra armar och ben som andra. Karln gav sig dock inte; "det ser man ju tydligt att det är något  fel med dig, du sitter ju i rullstol!!!". Ja, jag kan inte gå, sa jag, det  är därför  jag sitter  i rullstol.  Han tyckte  att jag var ovanligt oförskämd och  näbbig. Då  såg jag chansen! Han hade starka glasögon, så jag frågade honom  hur han upplevde detta handikapp. Hur det kändes för honom att behöva använda dessa hjälpmedel(=glasögonen) jämt. Mannen stirrade förvånat på mig och sa att han hade dålig syn, det var ingenting mer med det och förresten hade han inte lust att diskutera med en så otrevlig person som mig. Han hade minsann vänner hemma i Sverige som var mycket mer handikappade än jag, och dom hade minsann aldrig någonting  emot att diskutera sin sjukdomshistoria. Kan hända att  det är  så, sa jag, men jag har då ingen lust att diskutera mitt handikapp  med dig, och inte  med någon annan heller för den delen, jag vill leva!  Här  slutade jag,  eftersom mannen  ifråga började  bli misstänkt rödvinsfärgad i ansiktet.

Häromveckan  hamnade jag  i en  liten liknande  diskussion med en dam från mellansverige,  en jättetrevlig liten dam! Tills hon berättade hur en populär programledare  i ett populärt kvällsprogram hade tagit låtit handikappade vara med i  detta populära  program, och det tyckte hon var så fint..... Det var liksom så rart och rörande att han lät visa upp "dom" i TV. Och en av dom hade sjungit, och bra dessutom. Här började det jäsa i knoppen på mig, men jag höll mig lugn och sa, att det var väl självklart att man kan sjunga fast man sitter i rullstol, man sjunger väl inte med däcken heller!

Självklart är  det lite  svårt att  bli "stand-up-comedian" om man sitter i rullstol, men man kan väl bli en lika bra "sit-down-comedian"!!

Vilka inställningar man kan möta!!! Det är faktiskt inte riktigt klokt!! Härnere skiter  spanjorerna i  om man sitter i rullstol eller inte, man blir först och främst behandlad som en individ, att man sedan sitter i rullstol kan ju inte  dom göra nåt åt. Karlarna visslar och skriker lika mycket efter mig som efter benbenta tjejer, och det känns fint det!!

Att  hjälpa någon som är handikappad på det ena eller det andra sättet är lika naturligt som  livet självt, utan krystande frågor eller tillgjordhet. Likaså respekten för äldre och barn!

Jag satt en gång på posten, lite moloken och slokörad efter lite rå behandling av en  utsliten posttjänsteman, då en gammal, svartklädd, krokig tant kom in genom dörren till postkontoret. Hon såg ut som en liten späd fågel. Hon råkade ut för  samma posttjänsteman  som jag,  men hon  blev varken moloken eller slokörad! Den  lilla späda  svartklädda fräste till så att posttjänstemannen hoppade till och genast blev en jättetrevlig och tjänstvillig sådan.

Efter det att jag plockat upp min haka som tillfälligtvis ramlade ner i knäet av  denna lilla dams mod, for jag därifrån med självförtroendets sköna känsla inom mig och tänkte; så där ska jag också göra nästa gång någon behandlar mig oförtjänt illa. Kan den lilla fågeln så kan jag!!

Det var  första året jag var härnere i Spanien. Nu är jag så spansk i mitt beteende  ibland så  jag nästan  skrattar åt mig själv.

Denna spanskhet har gett  mig en  god portion självförtroende. Självförtroende  ger trygghet. Trygghet  ger känsla  av lycka och värdighet. Och det känns bra för mig, för alla människor har rätt till ett värdigt liv!

tycker Eran hjulbenta filosof

Bambi

i Fuengirola i sydspanien.

 

 

 

COLUMN FOR ONE OF THE NATIONAL PAPERS

“All human beings have right to a life with dignity!”

 

Every human being have right to a life with dignity! It doesn´t matter if you´re walking on wheels, sticks or legs! Every human being have right to keep certain things for them self. Noone should be able to make you feel forced to rattle off your medical story for corious “healthy” persons! The ability to wee-wee and poo-poo, and other things, we want to keep to our self, just like everybody else.  But you have to stay diplomatic and calm, when you give an answer to curious questions, otherwise you become looked upon as touchy or like “you-think-you-are-something”……

 But it isn´t as simple as saying that you don´t want to talk about the matter. “ ..and, what´s wrong with you?” a well dressed man outside the Spanish-Nordic club in Fuengirola, asked me, when I was waiting for a friend to show up.

“It´s nothing wrong with me” I answered “ I just can´t move my arms and legs like others. The man didn´t give up though, -“it´s quite visible that something is wrong with you, for heaven sake, you are in a wheelchair!!!” – “Yes, I can´t walk,” I replied ,”that´s why I´m in a wheelchair.” He thought I was extremely impertinent and cheeky. Suddenly I saw my chance! He wore very strong glasses, so I asked him how he experienced this handicap. How did he feel since he was forced to wear this aids (the glasses) all the time. He stared surprised at me and said that he had bad vision, that´s that, and by the way, he didn´t want to discuss that with such an unpleasant person as me.  He had a lot of friends in Sweden whose handicap were much bigger than mine, and they never would mind talking about their medical history. “Might be,” I said, “but I don´t feel for talking about my handicap with you at all,  and nobody else either, for that matter, I want to live!” Here I stopped, since the colour of the man´s face slowly was changing to the colour of red wine…

The other week I got into a similar discussion  with a lady from the middle part of Sweden, a wonderful little lady! At least I thought so, until she started to tell us, how a very popular  linkman, in a very popular tv-program did let handicapped people participate in this popular program, and she find that so nice…. It was sort of very touching and delightful that he let “them” show up in television. He even let one “them” sing!!! It started to boil in my head, but I stayed calm and said, naturally one can sing although you´re in a wheelchair, you don´t  sing with the wheels, do you?!!

It  could be some difficulties being a “stand-up-comedian” if you´re in a wheelchair, but you could be a just as good “sit-down-comedian”!!

It´s crazy how much stupid attitudes you can meet!!! It´s actually insane!! Down here the Spaniards don´t give a dam if you´re in a wheelchair or not, you´re primary treated like an individual, the fact that you´re in a wheelchair is nothing they can´t do anything about.  The men whistles and shouts just as much to me as to chicks with legs, and that´s a great feeling!!

To help, and have respect for, someone with a handicap, should be as natural as life itself, without strained questions or affectation. As well as helping, and respecting elderly and children!

I once were sitting in the post office, sort of sad and downhearted from the treatment of a worn out post clerk, when an old, black dressed,  bent woman, came in through the door to the post office. She looked like a tiny little bird. She went to the same post clerk as I, but she neither went sad or down hearted!! The little tiny blackdressed told him off in such a way, that the post clerk jumped up and became a very nice and service minded post clerk.

After picking up my chin, which incidentally fell down in my knee by this little lady´s courage, I left the place with the great feeling of confidence inside, and I thought; next time someone treat me undeserved bad, I´m going to do like her!! If the little bird can do it, I can!!

That was my first year in Spain. Now I´m sometimes so Spanish in my behaviour , that I sometimes laugh at myself .

This Spanishness have given me a  good portion of confidence. Confidence gives security. Security gives a feeling of happiness and dignity. And that´s good, because every human being have the right to live with dignity.

Thinks Your wheel legged philosopher

Bambi

In Fuengirola in the South of Spain

 

 

 

* tillbaka till medlemssidan

* back to member´s site