KÅSERI FÖR FLAMMAN OKTOBER 93

 

Datorer! Jag blir tokig! Hur många gånger har jag nu gjort fel? Suck. Och ändå tänker jag till innan så det knakar i huvudet. I början var det ju helt förståeligt att det blev fel, för då kunde jag ju

ingenting om denna förunderliga apparat, som gjort entré i mitt hem. Det är nu två år sedan. I början behövde det bara komma ett litet felmeddelande på skärmen så blev jag alldeles svettig av skräck, och jag tänkte alltid, schit,

nu har jag sabbat något. Men det fixade alltid till sig. Tills jag skulle få ett bra program av en kompis. Men så får man ju inte göra, aja baja, men så gör ju alla. I alla fall, detta fick jag ångra bittert, kompisens disketter hade virus. Min dator vägrade göra någonting, den bara dog, och jag fattade noll. Jag glömmer aldrig när jag kom in på datafirman, där jag skaffat underverket, när detta hände med viruset. Dom kollade apparaten och sa; jaha, din dator har blivit virusangripen. Vadå virusangripen, tänkte jag, inte

visste jag att datorer kunde få snuva!

Det var nu inte snuva min dator fått, det var tusen gånger värre. Ett synnerligen elakartat virus hade smittats till min dator och hårddisken var förstörd in till debugsektionen, det vill säga in till datorns hjärta. Så hårddisken skickades iväg och jag fick låna en annan dator. Synd var att det material jag inte hunnit kopiera till disketter var förlorat för evigt!!

Så fick jag då tillbaka datorn och det tog inte lång tid förrän jag satt med ett virusangrepp på halsen igen, det vill säga på hårddisken, inte min hals.

Men denna gång klarade jag mig lindrigare undan. Därför att jag hade hela min hårddisk på en kopia, backup som det så fint heter på dataspråk.

Efter denna andra gång tyckte dock min underbara dataguru i Stockholm att det var nog med virusangrepp på min dator, så han installerade ett antivirusprogram på datorn, ett program som kostade mig en hel del, plånboken

fick skrämselhicka! Men det var bättre att plånboken hade skrämselhicka en gång, än att jag skulle få skrämselhicka varje gång jag råkade få en virussmittad diskett på besök i min dator. Så efter det att han installerat detta program var allt som förändrat. Jag glömmer aldrig första gången datorn skrek i högan sky. Det var mitt i natten och jag satt och pysslade med min

vän Snuttan, som datorn då döpts till. I den stilla tystnaden som natten gav ljöd ett skrik genom mörkret, det var min dator som hojtade för att jag hade satt i en diskett som hade virus. Innan jag fattade att datorn skrek just på grund av detta, så höll jag på att få hjärtsnörp. Så kom jag ihåg allt min dataguru Mikke hade sagt - när du stoppar en virussmittad diskett i datorn,

så kommer den att pipa. Pipa!! Vadå pip, datorn lät som en katt i dödsångest och jag slängde mig över diskettstationen och tröck ut den farliga

disketten. Jag hade säkert en hjärtfrekvens på 500 slag i minuten.

Jag är ju ingen riktig datormakare, jag har ju datorn för att skriva mina kåserier, manuskript till radioprogrammen och göra affischer osv. Jag kan numera mycket, men jag har ju inte haft tid att plugga in programmering och allt sånt

där, det får Mikke, datorgurun, hjälpa mig med.

För en tid sedan insåg jag att min gamla dator blivit för gammal, jag hade program som egentligen var gjorda för en sk 486 på min lilla Snuttan, som bara var en 286. Ni som inte är invigda fattar väl inte så mycket av detta,

men en 486 klarar av tio gånger mer hundra gånger snabbare, helt enkelt, lite lätt överdrivet.

Så började jakten! På en billig och samtidigt bra dator typ 486. I huvudstaden hittade jag en dator som var så läcker, så läcker. Men 33.000!! Jag kände mig som en fattig tonåring som just fått körkort, och står och stirrar drömskt på en ärtig sportbil.

Det blev bara en dröm, jag hittade en bra för halva priset. Men vilken djungel detta att ta sig fram till rätt sort. Jösses, den ena datorförsäljaren lovade mer än den andre. Och hade jag inga pengar så skulle det säkert ordna sig med ett finansbolag. Nejtack, sa jag, nyligen bränd av ett sådant som skott sig riktigt rejält på min gamla utrustning.

Nu är den nya 486:an hemma, och jag ska försöka installera alla fina program från den gamla datorn till den nya datorn.

Och fel blir det!! och jag förstår ingenting, historien går igen, utom detta att jag nu klarar datorn från snuva, dvs virus, eftersom jag har den

dyra medicinen redan på hemmaplan!!

Jösses, säger jag bara!!

puss och kram och hälsningar från Eran hjulbenta filosof

Bambi

 

COLUMN FROM ONE OF THE NATIONAL PAPERS OCTOBER 1993

 

Computers! They make crazy! How many times have I done something wrong? Sigh.. And yet, I think so hard that it cracks in my head before I do anything. In the beginning it was understandable that things went wrong, because then I knew anyhing about this strange machine, that has entered my home. That was slightly two years ago now. In the beginning it just had to appear a small message on the screen of the computer, and I became sweaty of horror, and  always thought; shit, now I´ve mucked up something again. But it always turned alright again. Always, until I got a copy of a good program on a floppydisk, of a friend. Oh ain´t I ashamed of myself, doing like that; yes a little, but everybody did like that! Anyhow, I got to regret that bitterly, ´cause my friend´s floppy disks had virus. My computer refused to do anything, it just died, and I didn´t understand a thing. I´ll never forget the day I came into the computer shop where I got this miracle machine; they checked the device and said; well, well, your computer have been affected by virus. Affected by virus, I thought, I didn´t know computers could get a cold!

It wasn´t a cold my computer had got, it was thousand times worse.  An extremely nasty virus had infected my computer, and the hard disk were destroid down to debug section, that´s the heart of the computer. So the hard disk were sent away and they lent me another computer. Sad was, that I haven´t had time to copy all the material on the hard of the broken computer to floppy disks, so everthing I´ve done was lost for ever!!

My computer came back and it didn´t last long until I was sitting there with a virus again, well not me of course, the hard disk on my repaired computer was the infected one.

But this time it didn´t hit me so hard. Because I had a copy of the hard disk, a backup as it´s so nicely is called in computer language.

After this second time of virus attack my wonderful computer guru Mikke in Stockholm felt it was enough, he installed a anti virus program on the computer. A program that cost me a lot of money, my wallet got a hiccup of horror! But it´s better that my wallet had a hiccup of horror once, than I had a hiccup of horror every time I happened to get a virus infected floppy disk visiting my computer.  After he had installed this program everything was changed. I never forget the first time my computer yelled loudly. It was in the middle of the night and I was pottering about with my friend Snuttan,  the name the computer have got by this time. Suddenly a scream sounded through the dark in the silent of the night, it was my computer that yelled because I did put in a floppy disk infected by virus. It took me a while to understood that it was my computer that yelled, and I nearly had  a heart attack! I suddenly remembered what my computer guru had said – when you put in a floppy disk with virus in the computer, it´s going to squeak a little. Squeak!! Squeak what, my computer did sound like a cat in death anxiety and I did throw myself over the floppy disk station and pulled out the dangerous floppy disk. I´m sure I had a heart frequency of 500 beats per minute.

I´m not a computer wizard, I have my computer to write my columns, manuscripts for my radio program, making posters for my performances  and so forth. Of course I know a lot nowadays, but I haven´t had time to study programming and all them things,  these things I leave to my computer guru Mikke.

Some times ago I realised that my computer was to old, I had programs for a 486 on my little Snuttan, who was a 286. You,  who are not initiated in all this computer language, might not understand so much of all this, but a 486 can do ten times as much a hundred times as fast, some what exaggerated…. So the searching began! Finding a cheep, and at the same time a good computer type 486. In the capital I found a computer that was smashing, extra ordinary. But 33.000 Swedish Crowns!! (about 2500 English pounds!!) I felt like a poor teenager who just have received driving licence, standing there like in a dream, starring at a gorgeous sports car.

It only became a dream, I found a good computer for only the half price. But what a jungle to strive in, to find the right one. Me oh mine, one computer seller promised more than the other. And if I didn´t have any money it would sort out with a finance company… no thank you, I said, recently burned by a finance company who really made a lot of money of my old equipment.

Now the 486 is at home, and I am going to try to install all the fancy programs from the old computer to the new computer.

And it turns out wrong!! And I don´t understand anything, the same history again, except that I now know how to protect my computer from colds… well virus, since I have the expensive medicine at home!!

Good heavens, that´s all I say!!

A kiss and a hug and salutes from Your wheel legged philosopher

Bambi   

 

 

*tillbaka till medlemssidan

*back to member site