MATS RISBERGS ALTARTAVLA I LULEÅ DOMKYRKA / THE ALTARPIECE IN THE CATHEDRAL IN LULEÅ, PAINTED BY MATS RISBERG

Tavlan installerades november 1987 i Luleå domkyrka, som var fylld till bristningsgränsen.

”Jag behövde en nästa, var du där?” är tavlans budskap. Denna medmänniska representeras av två människogrupper på tavlan, en från Asien och en från Afrika på vänster respektive höger sida om huvudmotivet Modern och barnet. Ett huvudmotiv som utstrålar växt, löfte och utveckling.

Altarbordet med det höga korset hör till tavlan som ett centrum för försoning och befrielse.

 

The painting was installed November 1987 in the cathedral of Luleå, which was filled to the point of bursting.

“I needed someone, where you there?” is the message of the painting.  This “someone”, the fellow human being, is represented by two groups of people in the painting, one from Asia and one from Africa on the left respective the right side of the leading motive the Mother and the child. A leading motive that does send out growth, promises and development.

The altar table with the tall cross is a part of the painting, a centre of reconciliation and liberation.

 

I bilden finns flera symboler. Förutom korset i mitten livsträdet bakom; de två skålarna på vardera sidor om altarbordet syftar på liknelsen om yttersta domen i Matteusevangeliet; ”Jag var törstig och ni gav mig dryck” och ”Jag var hungrig och ni gav mig mat”; de fem bröden och de två fiskarna längst ner syftar på bespisningsundret i evangeliet; och slutligen ljussymboliken i skenet mellan kvinnan-korset-barnet i mitten.

In the painting there are several symbols. Except from cross in the middle, the tree of life behind; the two bowls at each side of the altar table aims to the parable of the last judgement in the Gospel according to St Matthew; “I was thirsty and you gave me fluid” and “I was hungry and you fed me”; the five bread and the two fishes at the bottom of the painting aims to the feeding miracle in the Gospel; and finally the light symbolic in the gleam between the woman – the cross-– the child, in the middle.

 

Mats Risberg har målat de främmande folken med respekt för individen och fascination inför deras kulturer. De kompletterar figurerna på altartavlan så att även andra folkslag än de vita blir företrädda. De enkla redskapen är gemensamma för alla kulturer, vattenhinken och skålen på vänstra sidan, mannen med hackan på den högra sidan.

Gemenskapen mellan människor och kontinenter är själva budskapet i tavlan. Ett budskap som är oerhört viktigt i en tid då främlingskapet mellan människor växer, trots att möjligheten att kommunicera aldrig varit så stor, med telefoner, mobiltelefoner, Internet etc. 

Har Du/Ni möjlighet så gå och se denna altartavla!

 

Mats Risberg have painted the foreign people with respect for the individual and with fascination by their cultures. They complement the figures in the altarpiece in a way that other nations than the white ones are represented. The simple tools are common in every culture, the bucket of water and the bowl on the left side, the man with the pick on the right side.

The feeling of solidarity between people and continents is the true message in the painting. A message that is so important in a time where estrangement between people grows, in spite of the fact that the possibility of communicating never has been so huge, with telephones, mobile telephones, Internet etc.

If You can, go and see this altarpiece!

 

Jag hoppas att jag senare kan återkomma med ett personporträtt av denne intressante konstnär!

I do hope that I will be able to do a personal portrait of this interesting artist!

 

Bambi Elinsdotter Oscarsson

juli-augusti 2002 / July-August 2002

 

tillbaka till medlemssidan / back to members site