Webbredaktörssidan juli 2005/Web editor site July 2005

Sommaren hittills har varit som en jublande symfoni! Tycker jag i alla fall. Det har varit dagar då värmen dallrat lika tät och intensiv som en het sommardag i mitt andra hemland Spanien. Folk har suckat, stönat och klagat. Innan den här sommaren kom och omfamnade oss var det bitande kallt, snålblåsten pinade gåshud på var människa som vågade sig ut. - Det blir aldrig sommar, sa man. Tänk att det kan vara så kallt! Så kom sommaren.....och människor klagar över den hemska värmen som tar musten ur en...... 

Vad kan man annat göra än att skratta åt den mänskliga naturen?  Man kan ju inte bara vara och tycka att det är bra? Självklart finns det också såna, som tycker att allt är ganska okej i livet.

*

The summer so fare has been like a joyful symphony! At least, that's what I think. There have been days when the heat has been just as densed and intense as a hot summerday in my second homeland Spain. People sighed, moaned and complained. Before this summer came and embraced us it was biting cold, the biting wind tormented every person who dared to go out. - "The summer will never come, they said, Amaging it could be this cold! The summer came....and people complained over the horrible heat that takes the essance out of you.....

What else can you do but laugh at the human nature? It seems to be impossible just to exist and feel that everything is just great? Naturally there are people who think like this, who think that everything in life is quite ok.

*

Okej är det dock inte med alla dessa vilseledda människor som gör livet till en fasa. Som gör att människor är rädda att gå ut. Att resa. Unga människor med hela livet framför sig som fäster sprängämnen runt sig själva eller lägger det i medhavda väskor och spränger sig själv och oskyldiga medmänniskor i luften. Nu senast London.  I tyst fasa ser vi rapporteringen i massmedia. Hur många av oss har inte varit där? Hur många av oss har inte åkt i dessa mysiga dubbeldäckare? I färskt minne ser vi bilden av dubbeldäckaren som sprängts i bitar bland sommargrönskande träd. Det känns som om döden sätter sin svarta läderstövel direkt på våran bröstkorg och trampar till. Hårt. Liksom för att varna oss; tro inte att du kan känna dig trygg.

Kontrollerna ökar överallt. Flygplatserna har sedan 11 september i New York varit mer fyllda med vakter och kontroller än självaste Fort Knox. Nu får vi vänja oss med att gemytliga London fylls med vapenförsedda vakter överallt. Fler övervakningskameror. Folk skyggar när dom ser en övergiven väska på allmän plats. Självmordsbombarna förstör inte bara sitt eget liv och sina offers, dom dödar också glädjen hos många som ser fakta spruta ut ur de olika massmedierna.

*

But what´s not ok are all these mislead persons that makes life a true horror. Who makes people afraid of walk out their doors. Afraid of travelling. Young persons with the whole life in front of them, dressed themselves up with explosives, or put the dangerous stuff in their bags and blows themselves and innocent people  up in the air. The latest one in London. Silently we watch the news with fear. How many of us have´nt been there? How many of us havn´t been going with these charming double-deckers? Still alive in our memories ais the picture  of the double-decker blown into pieces in the middle of trees blooming of summer. It feels like death is putting his black boot tread directly on our chests. Hard. Just to warn us; don´t feel to secure….

The check-ups increases everywhere. The airports have been more crowded with guards and inspectors than Fort Knox itself. Now we have to get used to that cosy London is filled with armed guards everywhere. More hidden cameras to watch every step we take. When seeing a abandoned bag in an open space people take frighten. The suicide bombers destroys not only their own and their victims lifes, but also the joy of many that watches the cold facts pouring out from the media!

*

I bibelns ursprungsland är det en daglig företeelse! Min goa vän Binge flyttade med man och 4 små barn till Sverige från Jerusalem, där hon bott i 10 år. Det gick inte att vara kvar. Det gick inte att hela tiden att behöva gå omkring och vara rädd. Här är det ju ännu fortfarande ganska tryggt, åtminstone vad det gäller hot från bomber. Här hotar annat våld.

Var kommer allt våld ifrån? Varför har det blivit så här rått? Var börjar det? Hur kan ljuvliga små knyten bli kallblodiga mördare utan samvete? Finns svaret i religion, uppväxt? Nej knappast i religion. Alla de stora religionerna lär i sina heligaste skrifter ut hur vi människor ska agera mot varandra. Kärlek och respekt för varandra. Elementära livsregler, stjäl inte, döda inte, förtryck inte din nästa! Men ur fanatismen och misstolkningarna gror giftiga frön till livsfarliga växter. Totalt hjärntvättade och ur stånd att förstå livets fantastiska gåva till människorna; att få finnas till i glädje i sin lilla stund på jorden.

*

In the land of the Holy Bible that´s a daily phenomena! My dear friend Binge moved with husband and children from Jerusalem, where they been living for 10 years, to Sweden. They could´nt stay. It was´nt possible to exist in fear the whole time. To walk around every minute of the day afraid of bombs exploding near you. Here in Sweden still it´s quite secure, at least when it´s about the threat of bombs. Here, other sort of violence is hiding in the shadows.

Where do all the violence comes from? Why have life turned into this? Where did it begin? How it is possible that adorable little toddlers turns into cold blooded murderers without any consciences? Can we find an answer in the religion, how they grow up? No, hardly in religion. All the big religions in the world do teach in their most holy scripts how we people should act towards each other. Love and respect for other people. Elementary rules of life; don´t  steal, don´t cill, don´t tyrannize your fellow human being! But out of fanaticism and misunderstanding poisoned seeds grows to life-threatening plants. Totally brainwashed and unable to understand the enormous gift that life is to us human beings; to exist in joy in their little moment on earth.  

*

Den fanatismen och de misstolkningarna har funnits i alla tider, i stort och i smått. Med våld har man försökt/försöker tvinga människor till en åsikt de själva inte har. Skräckvälden har kommit och gått i flera tusentals år. Förr eller senare går de under, ingenting kan ges ur en knuten näve, den är kantig, blind och stum.  I den knutna näven får varken kärlek eller värme rum. Skrev jag i en rocksång för 23 år sedan.  

Men det börjar jäsa nu. Överallt bildas grupper mot våldet. Folk är less. Folk vill använda livet till det var menat att användas till. Meningsfullhet. Födelse, uppväxt, utveckling, förnyelse. Värme och glädje mellan människor och i livet.

En värme ingen kan få nog av. En värme som ingen någonsin skulle klaga över om det fanns för mycket av. En värme som alla längtar efter.

Livsvärme.

Livskvalitet.

*

That fanatism and misunderstanding have excisted in all times, big and small. With violence have tyrants been trying/ and tried to force people into a opinion they do not have themselves. Reigns of terror have been coming and going for thousands of years.  Sooner or later these reigns of terror collapses, nothing can come from a hard fist, it is hard, blind and dumb. In that hard fist there´s no space for love or warmth. So I wrote in a rock song 23 years ago.

But it starts to bubble everywhere now. All over the world groups of people get together against violence. People are fed up. People want to use life for it´s right purpose. Meaningful. Birth, growth, development, renewal. Warmth and joy between persons and in life

A warmth that no-one can get enough of. A warmth that no-one would complain about if it was over-flowing. A warmth everybody longs for.

Warmth of life.

Quality of life.

*

Bambi Elinsdotter Oscarsson juli 2005

tillbaka till medlemssidan / back to members site

 

till mars månads webbredaktörssida / to web editor site March 05